
پروفایل تغییر کلمه عبور ثبت بیمه نامه لیست بیمه نامه ها لیست شبکه بازاریابان شبکه بازاریابان معرفی شدگان صورتحساب گزارش عملکرد من قرارداد مدیریت صورتحساب مدیریت پرداخت ها مدیریت بیمه نامه ها صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمز عبور ایجاد حساب کاربری

کد معرف

ایجاد حساب کاربری

معرف شما: امین قاسمیان

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمزعبور

تایید کد

تغییر رمز عبور

صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت
جوایز همکاران برتر جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات برتر سازمان تا پایان سال 1399 جوایز همکاران برتر <p dir="RTL"><strong>جوایز افراد منتخب تا پایان سال جاری به شرح ذیل می باشد</strong></p><p dir="RTL">از بین افراد سازمان (نماینده فروش (6+)) و به پایین که به عنوان سازمانی (مدیر آموزش (60+)) رسیده باشند. . به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید.</p><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(209, 72, 65);">هر یک از افراد (نماینده فروش (6+)) و به پایین که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد آموزش (120+)) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید</span></strong></p><p dir="RTL">از بین افراد سازمان (مشاور (12+)) که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد آموزش (120+) رسیده باشند. به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید</p><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(184, 49, 47);">هر یک از افراد (مشاور (12+)) که به عنوان سازمانی (مدیر توسعه فروش (250) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید</span></strong></p><p dir="RTL">از بین افراد سازمان (مربی آموزش (30+)) که به عنوان سازمانی (مدیر توسعه فروش (200) رسیده باشند. به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید.</p><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(209, 72, 65);">هر یک از افراد (مربی آموزش (30+) که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد فروش (500+)) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید</span></strong></p><p dir="RTL">از بین افراد سازمان (مدیر آموزش (60+)) و به بالا که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد فروش (500+)) رسیده باشند. به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید.</p><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(184, 49, 47);">هر یک از افراد (مدیر آموزش (60+)) و به بالا که به عنوان سازمانی (مدیر سازمان فروش (1000+) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید</span></strong></p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fr-alternate-rows" dir="rtl"><tbody><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(243, 121, 52);">عنوان</span></strong></p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(243, 121, 52);">تعادل</span></strong></p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(243, 121, 52);">رنگ بج سینه</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">نماینده فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL"> مثبت 6</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">فیروزه ای</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مشاور</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 12</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">سبز</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مربی آموزش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 30</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">بنفش</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مدیر آموزش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 60</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">سرمه ای</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مدیر ارشد آموزش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 120</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">قرمز</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مدیر توسعه فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 250</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">نارنجی</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مدیر ارشد فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 500</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">زرد</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مدیر سازمان فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 1000</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">سفید</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">راهبر مدیران توسعه فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 2000</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">جنس برنز</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">راهبر مدیران ارشد فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 4000</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">جنس نقره</p></td></tr><tr><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">راهبر مدیران سازمان فروش</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">مثبت 7000</p></td><td valign="top" width="205"><p dir="RTL">جنس طلا</p></td></tr></tbody></table><p dir="RTL">با نهایت احترام - مهدی تقی پور مدیر عامل</p> جوایز همکاران برتر جوایز همکاران برتر پاداشهای سازمانی پاداشهای سازمانی