صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
بیمه نوین

مدیر عامل

حسین کریم خان زند

رئیس هیئت مدیره

نصراله طهماسبی آشتیانی

نایب رئیس هیئت مدیره

عیسی شهسوار خجسته

اعضای اصلی هیئت مدیره

شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس با نمایندگی عیسی شهسوار خجسته

شرکت توسعه صنایع بهشهر با نمایندگی جواد گیوه چین کوهی

بانک اقتصاد نوین با نمایندگی حسین کریمخان زند

شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین با نمایندگی رضا ایرانی تبار

شرکت تامین آتیه درخشان نوین با نمایندگی نصراله طهماسبی آشتیانی

اعضا علی البدل هیئت مدیره

شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین با نمایندگی آرام رشیدی

شرکت تأمین سرمایه نوین

شماره تلفن

22258046-53

روابط عمومی

22901933

بیمه نوین
بیمه البرز بیمه ایران بیمه آرمان بیمه آسیا بیمه آسماری بیمه اتکایی ایرانیان بیمه امید ایران معین بیمه پارسیان بیمه پارسارگاد بیمه تجارت نو بیمه تعاون بیمه توسعه بیمه حافظ بیمه حکمت صبا بیمه دانا بیمه دی بیمه رازی بیمه زندگی خاورمیانه بیمه سامان بیمه سرمد بیمه سینا بیمه کارآفرین بیمه کوثر بیمه ما بیمه معلم بیمه ملت بیمه میهن بیمه نوین