
پروفایل تغییر کلمه عبور ثبت بیمه نامه لیست بیمه نامه ها لیست شبکه بازاریابان شبکه بازاریابان معرفی شدگان صورتحساب گزارش عملکرد من قرارداد مدیریت صورتحساب مدیریت پرداخت ها مدیریت بیمه نامه ها صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمز عبور ایجاد حساب کاربری

کد معرف

ایجاد حساب کاربری

معرف شما: امین قاسمیان

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمزعبور

تایید کد

تغییر رمز عبور

صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

کارفرما در قبال کارکنان

مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا

مسئولیت آتش سوزی

مسولیت

مسولیت

<p dir="RTL"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">بیمه های مسولیت شامل(</span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>کارفرما در قبال کارکنان،</strong> <strong>مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا، مسولیت آتش سوزی</strong><strong>)</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong> </strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">    این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">این بیمه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند تهیه نمایند از جمله شرکتها، سازمانها، کارخانجات و کارگاههایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند. همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله شرکتها، سازمانها، ‌کارخانجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بناهای مسکونی و تجاری که در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول هستند به این بیمه نیاز دارند.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">با توجه به شرایط مندرج در بیمه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:</span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد</span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>پوشش های اصلی (اجباری) </strong></span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هزینه پزشکی در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">غرامت فوت ونقص عضو برای هر نفر در ماه های عادی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">غرامت فوت برای هر نفر در ماه های حرام</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">غرامت فوت و نقص در طول مدت بیمه برای کلیه کارکنان</span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>پوشش های فرعی (کلوزهای اختیاری) </strong></span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ماموریت‌های خارج از کارگاه</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اماکن وابسته به کارگاه</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حوادث نقلیه موتوری به طور کامل</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت پیمانکاران اصلی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت پیمانکاران فرعی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت بیمه گذلر در قبال کارکنان پیمانکاران اصلی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت بیمه گذلر در قبال کارکنان پیمانکاران فرعی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تعدد دیات تا سقف .....</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسولیت مجریان ذی صلاح</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پرداخت خسارت بدون رای دادگاه</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر تا سقف ......</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حوادث شخص کارفرما. پیمانکار و ...</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارت جانی به اشخاص ثالث</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا سقف .....</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پوشش اعمال غیر عمدی توسط کارکنان</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پرداخت غرامت روزانه کارگران</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پوشش بیمه ای افزایش کارکنان تا سقف ..... درصد</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">صدمات جسمانی به کارکناندر حین ایاب و ذهاب از منزل</span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی </strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. اهم ویژگیهای این بیمه نامه که عامل کارایی بیمه نامه میگردد در زیر عنوان شده:</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند بیمه گذار تلقی می شوند.<br>این شرط موجب جامعیت بیمه نامه و پوشش مسئولیت مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در احداث بنای مورد بیمه را در بر می گیرد. از جمله مهندسین ناظر، صاحبکار و پیمانکاران فرعی و ...</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">موضوع قابل توجه دیگر ، ملاک تشخیص مسئول حادثه در این بیمه نامه است معیار اینکه بیمه گذار مسئول خسارت است در وهله اول به شرط به احراز مسئولیت برای بیمه گر است یعنی اگر با توجه به شواهد و مدارک برای بیمه گر، مسئولیت بیمه گذار محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد و پرداخت خسارت صرفاً منوط به رأی مراجع قانونی مبنی بر مسئول بودن بیمه گذار نمی باشد.<br>کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی عملیات ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: </strong></span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فوت</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نقص عضو</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هزینه های پزشکی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارت مالی</span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>همچنین خسارات زیر را نیز تحت پوشش قرار میدهد: </strong></span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نشت و ترک خوردگی ساختمانهای مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو</span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه های مسولیت حرفه ای:</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلیه کارفرمایان و متخصصین  نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران و اشخاصی که مستقیما بواسطه کار حرفه ای ایشان دچار سانحه یا خسارت شده از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی و حرفه ای بیمه ‌گذار را در مقابل کارکنان و اشخاص، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی و خسارات مالی به اشخاص ثالث تا سقف خریداری شده قابل پوشش می‌باشد.<br>رشته بیمه مسئولیت حرفه ای بیش از 20 زیر رشته می‌باشد که عبارتند از:</span></p><ul type="disc"><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای پزشکان</strong></a><br>موضوع بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان</strong><strong> </strong></a><strong><br></strong>با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل</strong></a><br>این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات جانی ناشی از مسئولیت مراقبین در منزل صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت فنی بیمارستان</strong><strong> </strong></a><br>مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که در طول مراجعه بیمار به مرجع درمانی برای وی رخ می‌دهد. از این رو بیمه‌ مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت این مدیران طراحی شده است.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان</strong></span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان در مقابل خسارت وارد به دام و طیور که به علت خطا ، غفلت یا قصور وی در تشخیص ، معالجه ، مداوا ، اعمال جراحی و به طور کلی انجام امور دامپزشکی دچار صدمات شده یا تلف شده باشند تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود .<br><!--[if !supportLineBreakNewLine]--></span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب در قبال مالکان ، کارگران ساختمانی و اشخاص ثالث</strong></span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در این بیمه ‌نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند ، در حیطه فعالیت ساختمان‌سازی جبران می‌گردد . خسارتی تحت پوشش این بیمه نامه می باشد که در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد. (یعنی خساراتی که بعد از پایان کار رخ داده باشد تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد)</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C"><strong>بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی</strong></a><br>این بیمه به منظور جبران خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای نمایندگان</strong><strong> </strong><strong>بیمه</strong></a><br>این بیمه به منظور جبران خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت نمایندگان بیمه صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای پارکینگ</strong></a><br>در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت مدنی تورها</strong></a><br>در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر</strong><strong> </strong></a><br>مدیران و ناجیان استخرها مسئول حفظ زندگی افرادی هستند که از استخر استفاده می‌کنند.این بیمه به منظور پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات رخ داده در استخرها صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور</strong><strong> </strong></a><br>با وجود اینکه که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌‌ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ ساختمان های تجاری و مسکونی انجام‌ می‌ شود و لیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌‌انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور می‌‌گردد. این بیمه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای شهربازی</strong><strong> </strong></a><br>مدیر شهربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه‌ها برای استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد را بر عهده دارد. این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه‌های شهربازی صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای هتل داری</strong><strong> </strong></a><br>براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت مهدکودک</strong><strong> </strong></a><br>مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک‌ها صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت مدیر سینما</strong></a><br>مدیران سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده سالن‌ها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این سالن‌ها، بیمه‌ مسئولیت حرفه‌ای مدیران سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها</strong></a><br>مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها</strong><strong> </strong></a><br>بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها، کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات نگهبانان مسلح بانک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86"><strong>بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران</strong></a><br>مسئولیت کلیه خسارت‌های وارده بر خودروها در طول مدتی که در تعمیرگاه‌ها هستند بر عهده صاحبان تعمیرگاه‌ها می‌باشد. این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه‌های مجاز صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری</strong></a><br>این بیمه به منظور پوشش مسئولیت خسارات مالی ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://iraninsurance.ir/-/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86"><strong>بیمه</strong><strong> </strong><strong>مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران</strong></a><br>این بیمه به‌منظور پوشش خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران برای افراد ثالث صادر می‌شود.</span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر /مجری و بازرسین گاز رسان</strong></span></li><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">موضوع بیمه عبارتست از مسئولیت حرفه ای بیمه گذار مهندس ناظر/ مجری / بازرس گازرسان در قـبال مالک و اشخاص ثالث ، بـدین معنی که چنانچه در نتـیجه سهل انـگاری ، قـصور ، غـفلت ، خطا و اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت /بازرسی/ اجرای عملیات گاز ، خسارات جانی و مالی به مالک و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احـراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس تعهدات مندرج در بیمه نامه ، نسبت به جبران خسارات اقدام می نماید .</span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><strong>بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عبارت است از مسئولیت تولیدکنندگان در قبال خسارتهای جانی و یا مالی وارده به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی و همچنین اشخاص ثالث که ناشی از کیفیت نامطلوب کالای تولیدی و عرضه شده توسط وی باشد .</span></p><ul type="disc"><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق )</strong></span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عبارتست از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل استفاده کنندگان از محصولات تولیدی بیمه گذار (کپسول های اطفاء حریق ) در ارتباط خسارات مالی و جانی وارد به مصرف کننده و اشخاص ثالث ، که در نتیجه عدم کارآیی کپسول های به فروش رفته و یا شارژ شده ، حادث گردد .</span></p><ul type="disc"><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه مسئولیت محصول ( لوله و اتصالات )</strong></span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال استفاده کنندگان محصولات لوله و اتصالات که توسط بیمه گذار در سایز های مختلف تولید می شود بیمه می نماید . بدین معنی که چنانچه محصولات تولیدی کیفیت مطلوب مطابق با استانداردهای تعریف شده در قرارداد فروش را نداشته باشد بیمه گر با رعایت ضوابط و شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت وارده بر اشخاص ثالث بر خواهد آمد .</span></p><ul type="disc"><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه مسئولیت محصول ( ایزوگام )</strong></span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">موضوع این بیمه نامه عبارت است از منحصراً جبران زیانهای مالی وجانی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث ( مصرف کنندگان) ناشی از استفاده از عایق های تولیدی که به دلیل کیفیت نامناسب محصول حادث می گردد.</span></p><ul type="disc"><li dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بیمه مسئولیت  سایر محصولات خاص بر اساس تقاضای بیمه گذاران</strong></span></li></ul><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>مسئولیت آتش سوزی: </strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست؛‌ ولیکن‌ ‌بیمه‌نامه‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کلیه اشخاص به این بیمه نامه نیاز دارند.</span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong> </strong></span></p><p dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: </strong></span></p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فوت</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نقص عضو</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هزینه های پزشکی</span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خسارت مالی</span></li></ul>