صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R.)

بیمه‌ تمام‌ خطرپیمانکاران ( مقاطعه‌کاران) (CAR) ‌

بیمه شکست ماشین آلات (Machinery Breakdown)

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits)

عیوب ساختمان

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (Contractors' Plant & Machinery)

بیمه های مهندسی بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی(تمام خطر نصب، تمام خطر مقاطعه کاران،شکست ماشین آلات،عدم النفع،عیوب ساختمان، بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران)