صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر
جوایز همکاران برتر 1399/06/17 جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات برتر سازمان تا پایان سال 1399 جوایز همکاران برتر

جوایز افراد منتخب تا پایان سال جاری به شرح ذیل می باشد

از بین افراد سازمان (نماینده فروش (6+)) و به پایین که به عنوان سازمانی (مدیر آموزش (60+)) رسیده باشند. . به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید.

هر یک از افراد (نماینده فروش (6+)) و به پایین که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد آموزش (120+)) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید

از بین افراد سازمان (مشاور (12+)) که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد آموزش (120+) رسیده باشند. به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید

هر یک از افراد (مشاور (12+)) که به عنوان سازمانی (مدیر توسعه فروش (250) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید

از بین افراد سازمان (مربی آموزش (30+)) که به عنوان سازمانی (مدیر توسعه فروش (200) رسیده باشند. به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید.

هر یک از افراد (مربی آموزش (30+) که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد فروش (500+)) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید

از بین افراد سازمان (مدیر آموزش (60+)) و به بالا که به عنوان سازمانی (مدیر ارشد فروش (500+)) رسیده باشند. به یک نفر که بهترین عملکرد را داشته باشد یک سفر کیش هدیه خواهد گردید.

هر یک از افراد (مدیر آموزش (60+)) و به بالا که به عنوان سازمانی (مدیر سازمان فروش (1000+) رسیده باشند. یک سفر کیش به همراه همسر ایشان هدیه خواهد گردید

عنوان

تعادل

رنگ بج سینه

نماینده فروش

 مثبت 6

فیروزه ای

مشاور

مثبت 12

سبز

مربی آموزش

مثبت 30

بنفش

مدیر آموزش

مثبت 60

سرمه ای

مدیر ارشد آموزش

مثبت 120

قرمز

مدیر توسعه فروش

مثبت 250

نارنجی

مدیر ارشد فروش

مثبت 500

زرد

مدیر سازمان فروش

مثبت 1000

سفید

راهبر مدیران توسعه فروش

مثبت 2000

جنس برنز

راهبر مدیران ارشد فروش

مثبت 4000

جنس نقره

راهبر مدیران سازمان فروش

مثبت 7000

جنس طلا

با نهایت احترام - مهدی تقی پور مدیر عامل

پاداشهای سازمانی پاداشهای سازمانی کارگاه ها و همایش کارگاه ها و همایش پیش به سوی همایش بزرگ 1399/08/07 پیش به سوی همایش بزرگ 1399/08/07